Aktivitet

Havbruksnæringen - stort potensial for leverandører

Prosjektet skal bidra til å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt fra havbruksnæringen i regionen og Troms gjennom å kvalifisere lokale leverandører til å bli konkurransedyktige

I 2013 hadde den havbruksbaserte (akvakultur) verdikjeden i Nord-Norge en verdiskaping på 3,3 milliarder i Nord-Norge (Nord-Norge i verdensklasse. En mulighetsstudie. Agenda Nord-Norge. 2014), noe som er en økning på over 100 % fra 2012. Legges forholdene til rette vil vi kunne oppnå en kraftig økning av verdiskaping i havbruksnæringen i Nord-Norge: Opp fra 3,3 milliarder kroner i 2013 til 23,6 milliarder i 2030. Det er store muligheter for økte ringvirkninger fra havbruksnæringen gjennom å øke innkjøpsandelen fra lokale leverandører.

Nofima har målt de direkte innkjøpene i 32 % av konsesjonsmassen i havbruksnæringen for 2013. Overført til hele næringen kjøpte den for 34,3 milliarder kroner i 2013, herav fôr på 14 milliarder kroner og transporttjenester for 2,7 milliarder kroner (Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen. Rapport 49/2014. Nofima). SalMar Nord handlet varer og tjenester for kr. 631 millioner i 2013. Av dette 460 millioner i Troms fylke, mens vel 90 millioner ble lagt igjen i Nordre Nordland og Finnmark. I 2014 handlet SalMar Nord for ca. 1 milliard kroner.

Eksempel; ser vi på Senja-regionen spesielt ser vi at i 2014 var det kun 10 % av 1,5 milliarder kroner (inkl. fôr, ekskl. smolt og fiskeråstoff) i innkjøp fra sjømatnæringen som ble kjøpt inn fra lokale leverandører (jfr rapport «Sjømatnæringen i Senjaregionen/Midt-Troms» fra 2015). Vi har grunn til å anta at bildet ikke er så veldig ulikt i Nord-Troms.