Nettverk_300x79

Hva gjør vi

I prosjektet skal vi synliggjøre muligheter og skape fysiske møteplasser mellom kunder og leverandører innen havbruk. Vi skal inngå partnerskap med flere større aktører på kundesiden i havbruksnæringa. Når dette er på plass skal vi rekruttere deltagere - lokale/regionale leverandører som skal kvalifiseres til å utvikle sitt tilbud til havbruksnæringen.

Gjennom prosjektet vil vi samarbeide med ledende bedrifter/premissgivere i vekstnæringene. Større aktører på kundesiden vil inviteres inn som partnere i prosjektet. Her inkluderes blant andre regionale og nasjonale/internasjonale aktører i havbruksnæringen. I prosjektet ønsker vi at partnerne våre skal:

  • synliggjøre deres nåværende og fremtidige behov
  • tydeliggjøre hvilke krav de stiller til leverandører
  • bidra med kompetanse og erfaring innen leverandørutvikling
  • overføre kunnskap og erfaring til leverandører

Som deltagere i prosjektet vil vi rekruttere etablerte utviklingsorienterte bedrifter som enten er leverandører til de nevnte næringene i dag eller har potensial for å bli det. I tillegg vil vi vurdere å ta med etablerere som ønsker å starte opp innen leverandørnæringene og eventuelle spin-offs fra eksisterende bedrifter, samt ha fokus på å tiltrekke leverandører som allerede er etablert andre steder til regionen.

Leverandører (deltakerne i prosjektet) får tilbud om kurs og kompetansehevingstiltak og tiltak som skal bidra til FoUI-aktivitet i leverandørnæringene i samarbeid med våre partnere. Vi skal bidra til å utvikle lokale/regionale leverandører slik at de blir kvalifiserte til å gi tilbud til havbruksnæringen i konkurranse med andre leverandører som opererer nasjonalt. I prosjektet vil vi arbeide både med den enkelte leverandørbedriften og med bedriftene i nettverk, og i et verdikjedeperspektiv opp mot kunden. Dette vil gi merverdi for bedriftene både med tanke på samarbeid (for eksempel om å gi tilbud), kompetanseheving og for å få økt forståelse for kundens behov.

Gjennom prosjektet vil vi avdekke behovet hos leverandørene i forhold til FoUI, og koble bedriftene opp mot de riktig samarbeidspartnerne.