Hele delegasjonen fra Leverandørutvikling Havbruk Nord hos Midt-Norsk Havbruk (2) (002)

Leverandørutvikling Havbruk Nord

Leverandørutvikling Havbruk Nord er en arena og et leverandørnettverk for leverandører til havbruksnæringen i nord, i Troms og Finnmark. 

Totalt omfatter satsingen nærmere 50 partnere:

 • 10 havbruksselskap
 • Over 30 leverandørbedrifter  
 • En rekke kunnskapsmiljø 

 

Målsetting

Målsettingen med satsingen er:

 • Å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt, øke konkurranseevnen hos lokale leverandører, levere fremtidens løsninger.
 • Økt kompetansebygging, økt samspill i nettverket, økt markedsorientering og innovasjonsevne.
 • Utvider satsingen til Finnmark vinter 2020 i samarbeid med havbruksaktørene og næringshager i Finnmark.

 

Ribb.jpg

Arena og leverandørnettverk

 • En møteplass og markedsarena for utvikling
 • Delta på workshops, der behov hos kunden (havbruksaktørene) søker nye løsninger hos leverandørene
 • Økt kompetanse for deltakerne som grunnlag for sertifisering
 • Tilgang til en egen Leverandørveileder som forplikter leverandørene
 • Arena som grunnlag for utviklingsprosjekter i bedriftene
 • Mulighet for samhandling mellom leverandører
 • Kobling FoU/kunnskapsmiljø
 • Delta på studieturer

 

Bruk.jpg

Bakgrunn for satsingen

Havbruk er den største vekstnæringen i nord, med potensial for økte ringvirkninger lokalt og regionalt gjennom økte leveranser fra regionale leverandører. Det er særlige muligheter for økte ringvirkninger i nord gjennom å utvikle leverandørnæringen til havbruksnæringen sammen med partnere i næringen, og med et sterkt kundefokus. Utviklingen i næringen går fort, og det er viktig å bidra til at de lokale leverandørene i nord ruster seg for å bidra med leveranser inn i den nye tida for næringen, basert på næringens utfordringer.

 

På-ring.jpg

Samarbeid mellom næringshagene og havbruksnæringen

Leverandørutvikling Havbruk Nord startet som et nasjonalt SIVA-prosjekt i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune, og med finansiering via N2. N2 programmets eiere er Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Sametinget, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Prosjektet startet opp i 2016 og er nå videreført i ny 3 års periode 2019-2021, og er utvidet til å gjelde for leverandører både i Troms og Finnmark. Næringshagene har velutviklet samarbeidsnettverk og kompetanse som gjør det mulig å utvide satsingen til hele Finnmark, i samarbeid med havbruksaktørene. 

Næringshagen Midt-Troms er prosjekteier og prosjektleder er Irene Lange Nordahl. Satsingen gjennomføres i samarbeid med et dyktig prosjekt-team i næringshagene i Troms og Finnmark, og sammen med 10 havbruksaktører i regionen, samt en rekke kunnskapsmiljø.

Gjennom deltakelse i Leverandørutvikling Havbruk Nord samarbeider vi med ledende aktører i havbruksnæringen, og bidrar til synliggjøring av nåværende og fremtidige behov: 

 • Tydeliggjøring av hvilke krav de stiller til leverandører 
 • Utfordringer hos kundene (havbruksaktørene) som søker løsning hos leverandørene
 • Bidrar med kompetanse og erfaring innen leverandørutvikling
 • Overfører kunnskap og erfaring til leverandører

Vi vil fortsette innsatsen med rekruttering av etablerte utviklingsorienterte bedrifter som enten er leverandører til de nevnte næringene i dag eller har potensial for å bli det. I tillegg vil vi vurdere å ta med etablerere som ønsker å starte opp innen leverandørnæringene og eventuelle spin-offs fra eksisterende bedrifter.

Gjennom prosjektet vil vi avdekke behovet hos leverandørene i forhold til FoUI, og koble bedriftene opp mot de riktig samarbeidspartnerne.